Проект Положення Громадської ради

Гендерна рівність, представники громад Дніпровського району, зрозумілий порядок обрання, можливість членства в Громадській раді з 18 років для будь-якого громадянина Дніпровського району!

Яка має бути Громадська рада при Дніпровській районній раді Дніпропетровської області на думку фракції “Слуга Народу”.

Вносимо проект Положення «Про Громадську раду при Дніпровській районній раді Дніпропетровської області» редакції фракції «Слуга Народу».

Змінюємо порядок формування ради – розширюємо інтереси громад Дніпровського району!

Необхідність винесення змін Проекту Положення «Про Громадську раду при Дніпровській районній раді Дніпропетровської області» в редакції Дніпровської районної ради (далі – Проект Положення) зумовлена тим, що Проектом Положенням встановлено необмежений строк повноважень ради, що суперечить Постанові Кабінету Міністрів України від 03.11.2010  № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»  (далі – Постанова №996), на який автори положення посилаються в преамбулі Проекту Положення, оскільки Постановою №996 встановлено, що строк повноважень складу Громадської ради становить два роки з дня затвердження органом виконавчої влади її складу.

Інший момент полягає в тому, що строк повноважень Громадської ради при Дніпровській районній раді Дніпропетровської області (далі – Громадська рада) перевищує в необмеженій кількості строк повноважень депутатів Дніпровської районної ради.  

Вбачається також необхідність змін в порядку формування Громадської ради, оскільки порядок формування Громадської ради в типовому Положенні Постанови № 996 стосується органів виконавчої влади, тобто місцевих державних адміністрацій.

У випадку районної ради, тобто у випадку коли мова йде про орган, члени якого обираються  на місцевих виборах та про виборні посади, – місце повинен мати інший механізм формування складу громадської ради, такий, який буде враховувати кандидатури на основі заяв громадян, зібраних фракціями Дніпровської районної ради, як представниками інтересів виборців.

На відміну від порядку формування Громадської ради, викладеного в Проекті Положення ми пропонуємо інший порядок, за яким до складу Громадської ради має бути включено представників територіальних громад у складі Дніпровського району, врахований також відсоток гендерного представництва у складі Громадської ради, членом ради можуть стати громадяни від 18 років, заяви громадян погоджуються фракціями, кожна фракція подає по одній кандидатурі (заяві) від кожної територіальної громади Дніпровського району.

Цих всіх моментів немає в Проекті Положення, за яким членом ради може бути тільки особа – представник інституту громадянського суспільства, що обмежує права громадян на членство у Громадській раді. Також у Проекті Положення немає пропорційного представництва членів ради від кожної громади, що в підсумку може надати чисельні переваги одній громаді, наприклад громаді – обласному центру. Незрозумілий також добір кандидатур до Громадської ради, її чисельність, та порядок визначення складу ініціативної групи. В Проекті Положення зовсім не враховано принципу гендерної рівності.

Тож, запропонований Дніпровської районною радою Проект Положення не відповідає деяким Законам України, і навіть обмежує права громадськості на участь у житті Дніпровського району.

Пропонуємо «Розділ 3. Формування Громадської ради» викласти в такій редакції:

3.1. Членами громадської ради можуть бути громадяни України від 18 років, що проживають та зареєстровані в будь-якій територіальній громаді у складі Дніпровського району Дніпропетровської області,  а також  члени громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території Дніпровського району.

3.2. Підставою для членства в Громадській раді є заява кандидата.

3.3. Для формування складу Громадської ради Дніпровська районна рада Дніпропетровської області оголошує збір заяв, який триває 30 календарних днів. В оголошенні зазначаються відомості про: перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою, строк подання документів, відомості про фракції Дніпровської районної ради.

3.4. Заяви кандидатів приймаються Дніпровською районною радою та представниками фракцій Дніпровської районної ради.

3.5.  При поданні заяви до Дніпровської районної ради, кандидат зазначає відомості про фракцію, яка буде розглядати та погоджувати дану заяву.

3.6. Кожна фракція, зазначена в заяві, має право приймати, розглядати та погоджувати заяви громадян, та передавати такі заяви на реєстрацію до Дніпровської районної ради.

3.7. Кожна фракція може подати кандидатури не більше однієї особи – представника від кожної територіальної громади Дніпровського району.

3.8. Наявність осіб однієї статі у складі Громадської ради має складати не менше  50% від загального складу Громадської ради.

3.9. Кожна фракція має гарантоване право на пропорційне представництво поданих нею кандидатур у складі Громадської ради.

3.10. Порядок розгляду та погодження заяв громадян, подання їх на реєстрацію до Дніпровської районної ради визначається фракціями самостійно, з урахуванням вимог пунктів 3.7., 3.8. цього Положення.

3.11. Заяви громадян подані фракціями реєструються Дніпровською районною радою.

3.12. На основі зареєстрованих заяв громадян складається список членів Громадської ради.

3.13. Після спливу 30-ти денного терміну подання заяв, Дніпровська районна рада оголошує склад Громадської ради на основі зареєстрованих заяв громадян.

3.14. Після офіційного оголошення складу Громадської ради, члени громадської ради проводять перше засідання на якому обирають голову, його заступника та секретаря Громадської ради.

3.15. На підставі протоколу першого засідання Дніпровська районна рада затверджує склад Громадської ради у строк, що не перевищує 60 календарних днів з дати першого засідання Громадської ради.  Дніпровська районна рада оприлюднює склад Громадської ради на своєму офіційному веб-сайті протягом 3 робочих днів з дати затвердження.

3.16. Порядок прийому та реєстрації заяв Дніпровською районною радою:

 – Рада приймає та реєструє заяви кандидатів в оголошений строк збору заяв;

 – Заяви подані від кандидатів передаються керівникам фракцій, зазначених у заявах;

 – Погоджені фракціями заяви кандидатів підлягають реєстрації у списку членів Громадської ради;

– До заяви кандидатів, фракції подають супровідний лист погодження щодо кожної заяви;

-Заяви в яких не зазначена фракція, що має її розглянути, та не погоджені фракціями не підлягають реєстрації у списку членів Громадської ради.

 – Заяви від кожної фракції приймаються з урахуванням вимог пунктів 3.7., 3.8. цього Положення.

3.17. Підставами для відмови у реєстрації є:

– невідповідність документів (відомостей) про особу, зазначених у заяві;

– невідповідність заяв вимогам пунктів 3.1., 3.7., 3.8. цього Положення.

Інші розділи проекту Положення «Про Громадську раду при Дніпровській районній раді Дніпропетровської області» редакції фракції «Слуга Народу»  приведено до відповідність до розділу 3 цього проекту Положення.

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Дніпровській районній раді

Дніпропетровської області

(редакція фракції «Слуга Народу»)

1. Загальні положення

1.1. Положення про Громадську раду при Дніпровській районній раді Дніпропетровської області (далі – Положення) розроблено з урахуванням Типового положення про Громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010  № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» (зі змінами), Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»,  (далі – Закон),

1.2. Громадська рада при Дніпровській районній раді Дніпропетровської області (далі – Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні, реалізації державної, регіональної та регуляторної політики і місцевого самоврядування на території Дніпровського району.

Члени Громадської ради в обов’язковому порядку під розпис ознайомлюються з Положенням, Регламентом Громадської ради і Кодексом етичної поведінки членів Громадської ради та зобов’язуються в своїй діяльності керуватись вищезазначеними документами.

1.3. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, рішеннями Дніпровської районної ради та регуляторними актами, прийнятими Дніпровською районною радою Дніпропетровської області.

1.4. Основними завданнями Громадської ради є:

– сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь у здійсненні місцевого самоврядування;

– сприяння урахуванню Дніпровською районною радою громадської думки під час формування та реалізації районних програм і заходів та регуляторної політики;

– сприяння залученню представників зацікавлених сторін з метою проведення консультацій із громадськістю та моніторингу результатів формування та реалізації державної, регіональної та регуляторної політики і місцевого самоврядування на території Дніпровського району;

– здійснення громадського контролю за діяльністю Дніпровської районної ради Дніпропетровської області та питаннями, що становлять суспільний інтерес.

1.5. Положення та зміни до Положення розробляються та затверджуються Дніпровською районною радою Дніпропетровської області і Громадською радою. Питання діяльності Громадської ради, що не врегульовані Положенням, регулюються Регламентом Громадської ради та Кодексом етичної поведінки членів Громадської ради, які розробляються та затверджуються правлінням Громадської ради.

У Положенні та Регламенті Громадської ради додатково можуть визначатися особливості організації роботи Громадської ради, зокрема організаційні форми її роботи, участі членів Громадської ради та залучених осіб у виконанні завдань Громадської ради, організації її засідань тощо.

Положення оприлюднюється на офіційному веб-сайті Дніпровської районної ради Дніпропетровської області протягом 3 робочих днів з дати його затвердження.

2. Повноваження Громадської ради

2.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

– готує та подає Дніпровській районній раді Дніпропетровської області пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій із громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом за рішенням Громадської ради;

– готує та подає Дніпровській районній раді Дніпропетровської області пропозиції щодо організації міжнародних зустрічей з громадськістю;

– готує та подає Дніпровській районній раді Дніпропетровської області пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю, у тому числі стосовно залучення представників зацікавлених сторін;

– готує та подає Дніпровській районній раді Дніпропетровської області обов’язкові для розгляду пропозиції, висновки, аналітичні матеріали щодо вирішення питань у відповідній сфері, підготовки проектів нормативно-правових актів, удосконалення роботи Дніпровської районної ради Дніпропетровської області;

– проводить громадський моніторинг за врахуванням Дніпровською районною радою Дніпропетровської області пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення нею прозорості та відкритості своєї діяльності, а також дотримання нею нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання, протидію корупції, принципів державної регуляторної політики;

– інформує громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Дніпровської районної ради Дніпропетровської області та будь-яким іншим способом;

– збирає, узагальнює та подає Дніпровській районній раді Дніпропетровської області інформацію про пропозиції членів Громадської ради щодо вирішення питань, що мають важливе суспільне значення;

– організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку Дніпровського району;

– готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;

– взаємодіє з іншими громадськими радами.

2.2. Громадська рада має право:

– утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні та робочі групи тощо);

– залучати до роботи працівників виконавчого апарату Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, представників вітчизняних, міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців та експертів (за згодою);

– організовувати і проводити семінари, конференції, конгреси, круглі столи;

– обговорювати проекти регуляторних актів та інші заходи;

– подавати до Дніпровської районної ради Дніпропетровської області пропозиції стосовно необхідності підготовки проектів регуляторних актів, а також їх перегляду;

– у випадках, передбачених законодавством, брати участь у розробці проектів регуляторних актів;

– подавати зауваження та пропозиції щодо оприлюднених проектів регуляторних актів, брати участь у відкритих обговореннях питань, пов’язаних із регуляторною діяльністю;

– бути залученою Дніпровською районною радою Дніпропетровської області до підготовки аналізів регуляторного впливу, експертних висновків щодо регуляторного впливу та виконання заходів із відстеження результативності регуляторних актів;

– самостійно готувати аналіз регуляторного впливу проектів регуляторних актів, розроблених Дніпровською районною радою Дніпропетровської області, відстежувати результативність регуляторних актів, подавати за наслідками цієї діяльності зауваження та пропозиції Дніпровській районній раді Дніпропетровської області або органам, які відповідно до Закону на підставі аналізу звітів про відстеження результативності регуляторних актів приймають рішення про необхідність їх перегляду;

– одержувати від Дніпровської районної ради Дніпропетровської області у відповідь на звернення подану у встановленому законом порядку інформацію щодо регуляторної діяльності;

– отримувати в установленому порядку від  Дніпровської районної ради Дніпропетровської області проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

– у разі якщо Дніпровська районна рада Дніпропетровської області не прийняла рішення, яке Громадська рада вважає потрібним, звертається до голови районної ради з пропозицією про повторне включення у порядок денний зазначеного проекту рішення на найближчій сесії.

2.3. Строк повноважень Громадської ради дорівнює строку повноважень складу Громадської ради – 2 роки.

2.4. Громадська рада є неприбутковою установою, має бланк для листування зі своїм найменуванням українською та англійською мовами.

3. Формування Громадської ради

3.1. Членами громадської ради можуть бути громадяни України від 18 років, що проживають та зареєстровані в будь-якій територіальній громаді у складі Дніпровського району Дніпропетровської області,  а також  члени громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації, які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території Дніпровського району.

3.2. Підставою для членства в Громадській раді є заява кандидата.

3.3. Для формування складу Громадської ради Дніпровська районна рада Дніпропетровської області оголошує збір заяв, який триває 30 календарних днів. В оголошенні зазначаються відомості про: перелік документів, які необхідно подати кандидатам разом із заявою, строк подання документів, відомості про фракції Дніпровської районної ради.

3.4. Заяви кандидатів приймаються Дніпровською районною радою та представниками фракцій Дніпровської районної ради.

3.5.  При поданні заяви до Дніпровської районної ради, кандидат зазначає відомості про фракцію, яка буде розглядати та погоджувати дану заяву.

3.6. Кожна фракція, зазначена в заяві, має право приймати, розглядати та погоджувати заяви громадян, та передавати такі заяви на реєстрацію до Дніпровської районної ради.

3.7. Кожна фракція може подати кандидатури не більше однієї особи – представника від кожної територіальної громади Дніпровського району.

3.8. Наявність осіб однієї статі у складі Громадської ради має складати не менше  50% від загального складу Громадської ради.

3.9. Кожна фракція має гарантоване право на пропорційне представництво поданих нею кандидатур у складі Громадської ради.

3.10. Порядок розгляду та погодження заяв громадян, подання їх на реєстрацію до Дніпровської районної ради визначається фракціями самостійно, з урахуванням вимог пунктів 3.7., 3.8. цього Положення.

3.11. Заяви громадян подані фракціями реєструються Дніпровською районною радою.

3.12. На основі зареєстрованих заяв громадян складається список членів Громадської ради.

3.13. Після спливу 30-ти денного терміну подання заяв, Дніпровська районна рада оголошує склад Громадської ради на основі зареєстрованих заяв громадян.

3.14. Після офіційного оголошення складу Громадської ради, члени громадської ради проводять перше засідання на якому обирають голову, його заступника та секретаря Громадської ради.

3.15. На підставі протоколу першого засідання Дніпровська районна рада затверджує склад Громадської ради у строк, що не перевищує 60 календарних днів з дати першого засідання Громадської ради.  Дніпровська районна рада оприлюднює склад Громадської ради на своєму офіційному веб-сайті протягом 3 робочих днів з дати затвердження.

3.16. Порядок прийому та реєстрації заяв Дніпровською районною радою:

 – Рада приймає та реєструє заяви кандидатів в оголошений строк збору заяв;

 – Заяви подані від кандидатів передаються керівникам фракцій, зазначених у заявах;

 – Погоджені фракціями заяви кандидатів підлягають реєстрації у списку членів Громадської ради;

– До заяви кандидатів, фракції подають супровідний лист погодження щодо кожної заяви;

-Заяви в яких не зазначена фракція, що має її розглянути, та не погоджені фракціями не підлягають реєстрації у списку членів Громадської ради.

 – Заяви від кожної фракції приймаються з урахуванням вимог пунктів 3.7., 3.8. цього Положення.

3.18. Підставами для відмови у реєстрації є:

– невідповідність документів (відомостей) про особу, зазначених у заяві;

– невідповідність заяв вимогам пунктів 3.1., 3.7., 3.8. цього Положення.

3.18. Дострокове припинення діяльності складу Громадської ради здійснюється у разі:

– коли засідання (збори) Громадської ради не проводилися протягом 6 місяців;

– невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом роботи Громадської ради;

– відсутності затвердженого річного плану роботи Громадської ради на наступний рік;

– відсутності звіту Громадської ради щодо виконання річного плану роботи за минулий рік;

– прийняття відповідного рішення на засіданні Громадської ради.

Рішення про припинення діяльності складу Громадської ради оформляється відповідним актом Дніпровської районної ради Дніпропетровської області.

У разі припинення діяльності складу Громадської ради з підстав, передбачених цим пунктом, Дніпровська районна рада Дніпропетровської області оголошує протягом 15 календарних днів відповідно до вимог Положення з збір заяв з метою формування нового складу Громадської ради.

4. Повноваження членів Громадської ради та порядок припинення членства у Громадській раді

4.1. Членство в Громадській раді припиняється за поданням правління Громадської ради на підставі рішення Громадської ради у разі:

–  подання членом Громадської ради відповідної заяви;

– систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях і засіданнях робочих органів Громадської ради без поважних причин (більше ніж    2 рази підряд або більше ніж 3 рази протягом 6 місяців членства у Громадській раді);

– неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його судом недієздатним або обмежено дієздатним;

– обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;

– набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;

– смерті члена Громадської ради.

4.2. Членство в Громадській раді припиняється за поданням правління Громадської ради на підставі рішення Громадської ради або рішення Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, при якому створено Громадську раду у разі:

– надходження скарги від суб’єктів приватного або публічного права щодо подання членом Громадської ради завідомо безпідставних скарг та/або інших дій з метою чинення тиску на таких суб’єктів;

– неетичної поведінки члена Громадської ради та/або систематичних порушень Положення та Регламенту Громадської ради (більше ніж 2 рази підряд або більше ніж 3 рази протягом 6 місяців членства у Громадській раді).

Пропозицію щодо припинення членства у Громадській раді вносить голова Громадської ради на розгляд Громадської ради за рішенням правління Громадської ради.

У випадку виключення членів Громадської ради відповідно до п. 4.2 Положення вони втрачають можливість подаватися на наступні каденції Громадських рад.

У разі припинення членства представники територіальної громади, представництво якої у особі члена Громадської ради було припинене, подають до Районної ради заяву кандидатів. Подані в такому порядку заяви розглядаються правлінням Громадської ради, яке на підставі заяв шляхом відкритого голосування обирає члена Громадської ради. Після обрання нового члена Громадської ради голова Громадської ради у 5 денний термін подає звернення до Дніпровської районної ради з метою затвердження членства відповідної особи  у складі Громадської ради.

4.3. Член Громадської ради має право:

– доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщена Дніпровська районна рада Дніпропетровської області;

– знайомитися з документами та проектами документів, які прийняті та/або будуть прийнятими Громадською радою, правлінням Громадської ради та іншими робочими органами Громадської ради;

– бути присутніми на засіданнях правління Громадської ради та інших робочих органів Громадської ради;
          – представляти інтереси своєї  громади.

Крім того, член Громадської ради має інші права, які передбачені Регламентом Громадської ради.

5. Структура та організація діяльності Громадської ради

5.1. Структура Громадської ради складається з:

– голови Громадської ради;

– заступника голови Громадської ради;

– секретаря Громадської ради;

– правління Громадської ради;

– постійних робочих органів Громадської ради у кількості, яка відповідає кількості членів правління Громадської ради, які очолюють ці постійні органи;

– тимчасових робочих органів, створених відповідно до Регламенту Громадської ради.

Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна й та ж сама особа не може очолювати одночасно більше як одну Громадську раду при інших державних органах та органах місцевого самоврядування.

5.2. Голова Громадської ради:

–  організовує діяльність Громадської ради;

– організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх проведення;

– підписує погоджені з правлінням Громадської ради документи від імені Громадської ради;

– підписує документи від імені Громадської ради за рішенням робочого органу, створеного Громадською радою чи правлінням Громадської ради;

– представляє Громадську раду у відносинах з громадянами, органами виконавчої влади та Дніпровською районною радою Дніпропетровської області, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації, установами та організаціями всіх форм власності тощо з делегованих питань Громадською радою або її робочих органів.

– у разі тимчасової відсутності голови Громадської ради, його обов’язки виконує заступник.

5.3. Повноваження голови Громадської ради можуть бути припинені за рішенням Громадської ради на підставі:

– особистої заяви;

– виникнення інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою свої обов’язки;

– припинення його членства у Громадській раді у випадках, визначених                  пп. 4.1, 4.2 Положення, якщо за припинення проголосувало не менше 3/4 від загального складу Громадської ради;

– переобрання голови Громадської ради.

У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує член правління Громадської ради, визначений рішенням правління Громадської ради.

5.4. Громадська рада з числа своїх членів рейтинговим голосуванням утворює правління Громадської ради, яке складається з голови, заступника голови та 5 членів правління.

Правління приймає рішення щодо поточної діяльності Громадської ради між загальними зборами кількістю 5 членів правління Громадської ради. Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів його членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови, а у разі його відсутності – заступника.

Члени правління координують робочі органи Громадської ради, які були створені відповідно до напрямків її діяльності. Особливості правового статусу та порядку формування і повноважень правління Громадської ради встановлюються в Регламенті Громадської ради.

5.5. За заявою уповноважених осіб Громадської ради голова Дніпровської районної ради Дніпропетровської області може покласти здійснення функцій секретаря Громадської ради на представника Дніпровської районної ради.

5.6. Засідання Громадської ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як 1/3 її членів від загального складу. Члени правління Громадської ради у разі наявності технічної можливості можуть приймати дистанційну участь у засіданні Громадської ради.

Інформація про дистанційну участь у засіданні Громадської ради фіксується у протоколі засідання Громадської ради.

5.7. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу голова Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, його заступник або інший уповноважений представник Дніпровської районної ради.

5.8. Рішення Громадської ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів, які присутні на засіданні (у тому числі дистанційно). У разі рівного розподілу голосів голос голови Громадської ради на засіданні є визначальним.

5.9. Порядок діяльності робочих органів Громадської ради визначається її Регламентом.

5.10. У разі відсутності 1/3 складу членів Громадської ради більше ніж            3 рази підряд наступне засідання Громадської ради є правомочним за відсутності 1/3 складу членів Громадської ради та проводиться не пізніше 5 календарних днів з дати останнього засідання, яке не відбулось.

У такому разі правлінням Громадської ради спочатку подається рішення про виключення зі складу Громадської ради його членів, відсутніх на попередніх 3 засіданнях або за інших підстав, передбачених Положенням. Після цього інші рішення порядку денного приймаються відповідно до Положення та Регламенту Громадської ради.

5.11. Громадська рада провадить свою діяльність відповідно до річного плану. Річний план новоствореної Громадської ради затверджується протягом        3 місяців з дати затвердження складу Громадської ради.

5.12. На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників Дніпровської районної ради Дніпропетровської області в I кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану роботи Громадської ради за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

6. Міжнародні відносини та діяльність Громадської ради

6.1. Громадська рада у відносинах з міжнародними відносинами керується міжнародним правом.

6.2. До складу Громадської ради можуть входити іноземні представники у якості експертів та фахівців.

6.3. Громадська рада самостійно веде перемовини з аналогічними установами за кордонами України.

6.4. Обмін делегаціями з інших країн проводиться на паритетних засадах. Кількісний та персональний склад делегації затверджує голова Дніпровської районної ради Дніпропетровської області за поданням голови Громадської ради.

6.5. Фінансування міжнародних програм здійснюється за рахунок внесків до Дніпровської районної ради, які не заборонені чинним законодавством.

6.6. Проведення міжнародних зустрічей, конференцій, самітів відбувається за участю представників Дніпровської районної ради.

6.7. Навчальні програми для місцевого самоврядування можуть фінансуватися з бюджетів різних рівнів.

6.8. Громадська рада докладатиме усіх зусиль щодо популяризації території Дніпровського району та держави Україна.

7. Матеріально-технічне забезпечення Громадської ради, інформування про діяльність Громадської ради

7.1. Дніпровська районна рада Дніпропетровської області забезпечує секретаріат приміщенням, засобами зв’язку, створює умови для роботи Громадської ради та проведення засідань.

7.2. Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковим для розгляду Дніпровською районною радою Дніпропетровської області.

Рішення Дніпровської районної ради Дніпропетровської області, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Дніпровської районної ради та в інший прийнятний спосіб.

7.3. Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті  Дніпровської районної ради Дніпропетровської області в рубриці «Громадська рада».

Копія подання до Дніпровської районної ради – Звернення, Запит та Положення

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
Додаток Опис Дата Розмір
pdf 15_09_2021- Положення про громадську раду редакції фракції СН 14.09.2021 15:07 12 МБ

Залишити відповідь