Додаток до рішення районної ради 09 грудня 2020 року № 13-1/VIII

статус – чинний

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Дніпровської районної ради 

Дніпропетровської області VІІІ скликання

І. Загальні положення

Постійні комісії Дніпровської районної ради Дніпропетровської області VIII скликання (далі – постійні комісії) є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень районної ради.

Повноваження постійних комісій визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положенням про постійні комісії Дніпровської районної ради Дніпропетровської області VІІІ скликання (далі – Положення).

Постійні комісії у своїй практичній діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та нормативними актами, Регламентом Дніпровської районної ради (далі – Регламент районної ради) та її рішеннями.

Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань, які належать до їх компетенції.

Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею. Усі постійні комісії мають рівні права в раді.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності постійних комісій.

Постійні комісії не мають статусу юридичної особи.

Утворюються такі постійні комісії районної ради:

– постійна комісія районної ради  з питань соціально-економічного розвитку району, підприємництва, бюджету та фінансів;

– постійна комісія районної ради з питань будівництва, комунальної власності, житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою;

– постійна комісія районної ради з питань землі та землекористування;

– постійна комісія районної ради з питань зв’язків з об’єднаними територіальними громадами, агропромислового комплексу;

– постійна комісія районної ради  з питань соціальної політики, науки, освіти, культури, духовності, спорту, сім’ї, молоді та охорони здоров’я;

– постійна комісія районної ради  з питань регламенту, депутатської етики, діяльності рад;

– постійна комісія районної ради  з питань взаємодії з правоохоронними органами;

– постійна комісія районної ради  з питань використання природних ресурсів, екології та енергозбереження.


II. Порядок створення та структура постійних комісій

Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією голови ради. Кількісний та персональний склад кожної постійної комісії визначається радою.

Персональний склад постійних комісій формується радою, як правило, відповідно до пропорційного представництва депутатів у фракціях та групах. Кількісний склад постійних комісій становить не менше семи та не більше восьми депутатів.

Усі інші питання структури вирішуються відповідною комісією на своїх засіданнях.

Розподіл обов’язків між членами постійної комісії затверджується на засіданні комісії.

До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та заступник голови районної ради.


III. Функції постійних комісій, їх права та обов’язки

Постійні комісії виконують три основні функції:

підготовчу, яка включає в себе діяльність, спрямовану на підготовку проектів рішень, які планується винести на розгляд районної ради, розроблення відповідних проектів рішень районної ради, попередній розгляд та підготовку висновків і пропозицій щодо проектів рішень, які планується винести на розгляд районної ради, доопрацювання за дорученням районної ради, голови районної ради окремих проектів рішень, до яких після попереднього розгляду пропонуються зміни та доповнення, узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли до проектів рішень районної ради, внесення пропозицій стосовно перспективного планування роботи ради з питань, віднесених до компетенції постійної комісії, підготовку та подання на розгляд районної ради депутатських запитів;

організаційну, яка вміщує в себе діяльність з планування роботи комісії, проведення збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень постійної комісії, попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, яких призначає районна рада, підготовки відповідних висновків стосовно цих кандидатур, підготовки питань на розгляд районної ради відповідно до її відання, участі у формуванні порядку денного пленарних засідань районної ради, підготовки рішень, надання висновків, рекомендацій, роз’яснень, пропозицій, розгляду звернень, які надійшли до постійної комісії у встановленому порядку, у разі необхідності – участь у спільних засіданнях постійних комісій районної ради, підготовку письмових звітів про підсумки діяльності постійної комісії на пленарні засідання районної ради;

контрольну, яка вміщує в себе діяльність щодо здійснення контролю за виконанням рішень ради підприємствами, організаціями, установами всіх форм власності, їх посадовими особами з питань, віднесених до компетенції постійної комісії, аналіз практики застосування рішень районної ради в діяльності органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади району, їх посадових осіб з питань, віднесених до відання постійної комісії, підготовки та надання відповідних висновків і рекомендацій на розгляд районної ради, підготовки і подання на розгляд районної ради депутатських запитів, направлення матеріалів для відповідного реагування в межах, установлених законом, органам місцевого самоврядування та виконавчої влади.

Постійні комісії за дорученням ради, голови районної ради, заступника голови районної ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання, які виносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань.

Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою, готують висновки з цих питань.

За дорученням районної ради, голови районної ради, заступника голови районної ради або за власною ініціативою постійні комісії:

здійснюють контроль за виконанням рішень районної ради;

вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також організацію роботи місцевої державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філій і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб з питань, віднесених до відання ради;

подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради.

Постійні комісії вносять пропозиції стосовно порядку денного пленарних засідань районної ради з питань, що належать до їх компетенції, визначають доповідачів (співдоповідачів), які виступають на пленарних засіданнях з доповідями (співдоповідями) в порядку, установленому Регламентом районної ради.

Постійні комісії з питань, які належать до їх відання, у порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень необхідні матеріали й документи.

За результатами вивчення та розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії та підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії.

Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісії у встановлений нею строк.

За дорученням районної ради, голови районної ради, заступника голови районної ради та згідно з чинним законодавством для вивчення питань, пов’язаних з проблемами окремих територіальних громад району, постійні комісії у своїй діяльності можуть взаємодіяти з відповідними місцевими радами і відповідними комісіями цих рад.

Звернення, що надходять до постійної комісії, розглядаються головою постійної комісії або за його дорученням заступником голови, секретарем чи іншим членом комісії в порядку та терміни, визначені законодавством України.

Голови постійних комісій районної ради входять до складу президії районної ради.

Жодна постійна комісія не може виступати від імені районної ради, якщо вона не отримала на це відповідних повноважень.


IV. Форми та організація роботи постійних комісій

Форма роботи постійної комісії – її засідання, які скликаються в міру необхідності та є правомочними, якщо в них бере участь не менше половини від загального складу комісії.

Засідання постійної комісії скликає за необхідністю голова комісії.

За рішенням комісії, прийнятим більшістю від присутніх на засіданні членів комісії, можуть проводитись закриті засідання постійної комісії.

Голова районної ради координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за дорученням районної ради, голови районної ради, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

Постійні комісії можуть використовувати виїзну форму проведення засідання.

Здійснення звукозапису, відеозйомок, трансляція засідання по радіо і телебаченню проводиться за згодою головуючого на засіданні. Якщо хтось із членів постійної комісії не підтримує згоди головуючого на засіданні з цього питання, приймається рішення комісії. Про здійснення звукозапису, відеозйомок, трансляції засідання по радіо і телебаченню оголошується головуючим перед розглядом питань порядку денного засідання.

Голосування на засіданні здійснюється членами постійної комісії особисто і відкрито. Підрахунок результатів під час відкритого голосування здійснюється секретарем комісії, а в разі його відсутності – членом комісії, визначеним головуючим на засіданні. Результати голосування заносяться до протоколу засідання постійної комісії із зазначенням кількості голосів «за», «проти», «утримались».

Постійна комісія для вивчення питань, розроблення проектів рішень може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, науковців та профільних спеціалістів.

Постійні комісії можуть організовувати «круглі столи», конференції та інші заходи, проведення яких не суперечить чинному законодавству та Регламенту районної ради.

Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.

Голова комісії:

скликає, організовує і веде засідання комісії;

організовує підготовку необхідних матеріалів до засідань;

дає доручення членам комісії;

представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

доповідає районній раді про роботу комісії, інформує про позицію постійної комісії з питань, розглянутих на її засіданнях;

щокварталу інформує відповідні фракції районної ради (якщо такі утворені) про відсутність без поважних причин їх членів на засіданнях постійних комісій;

організовує роботу з реалізації висновків і рекомендацій комісії.

У разі відсутності голови комісії чи неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

У разі вибуття члена постійної комісії зі складу депутатів голова районної ради виносить на розгляд ради питання про обрання іншого члена комісії, а також у разі необхідності – про обрання голови постійної комісії замість вибулого.


V. Ведення діловодства в постійних комісіях

За стан діловодства постійної комісії відповідають голова і секретар комісії.

Порядок ведення діловодства визначається кожною комісією самостійно.

Діловодство постійної комісії веде секретар комісії.

Діловодство постійної комісії формується з таких документів:

списку членів постійної комісії;

обліку відвідування засідань депутатами;

протоколів засідань постійної комісії, рішень ради з питань, що належать до компетенції комісії;

довідкового матеріалу постійної комісії (довідки, акти, інформації та інші матеріали з питань, які вивчалися депутатами, листування постійної комісії);

матеріалів із контролю та перевірок виконання рішень районної ради, інформацій про їх виконання;

аналізу роботи постійної комісії.

Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії та оформляються протокольно.

Протоколи засідань постійної комісії оформляються в день засідань або протягом 3-х наступних днів і передаються до відділу організаційно-кадрової роботи виконавчого апарату районної ради.

У протоколі засідання постійної комісії зазначаються:

дата, час і місце проведення засідання;

прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх та відсутніх на засіданні, список запрошених осіб;

порядок денний засідання;

розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили на засіданні;

результати голосувань з питань порядку денного;

прийняті рішення, висновки, ухвалені рекомендації.

Протоколи нумеруються окремо з першого номера в межах кожного скликання і підписуються головою та секретарем комісії, а в разі відсутності голови – головуючим на засіданні.

Усі поточні документи діловодства постійних комісії зберігаються у профільних відділах виконавчого апарату районної ради.

Справи постійного зберігання передаються за описами до відділу господарського забезпечення та архівної справи виконавчого апарату районної ради для зберігання та подальшої передачі до архівного відділу  Дніпровської районної державної адміністрації.